Mosehornugle - Asio flammeus

Mosehornuglen, hvis foretrukne yngleområder er de kystnære mose- og engarealer, er meget fåtallig i Danmark. Kun Mandø huser med års mellemrum 1-2 par. På Rømø træffes den nu og da i yngletiden, så muligvis yngler den også i perioder her. Fra november til marts (uglens træktid) ses den ofte som træk- og vintergæst langs med vestkysten. På landsplan skønnes bestanden at være 0-2 par.

Antal par i Danmark: 0-2
Længde: 37 cm
Vingefang: 90-105 cm
Vægt: Han 280-430 gr.
Vægt: Hun 350-500 gr.
Kuldstørrelse: 4-7 (variation 4-9)
Biotop: Marskenge, strandenge, heder, moser
Føde: Markmus

Udbredelseskort AtlasI
1971-1974

Udbredelseskort AtlasII
1993-1996

Udbredelseskort AtlasIII
2014-2017