Perleugle - Aegolius funereus

I 2007 blev der fundet et perleuglepar ynglende i Kompedal Plantage i Midtjylland. Parret var det første kendte ynglepar i Danmark uden for Bornholm i nyere tid. Siden 2007 har perleuglen, med få undtagelser, ynglet årligt i Jylland med en lille ustabil bestand på 1-4 par.
Den Bornholmske ynglebestand virker mere stabil, men også her tæller bestanden kun ganske få par.

Perleuglen yngler både nord og syd for Danmark med den tætteste bestand i det sydlige Sverige (mod syd til det nordlige Skåne). Arten yngler desuden spredt og fåtalligt i det centrale Tyskland mod nord til Hamborg.

Den Jyske bestand menes at være indvandret sydfra, idet der i maj 2014 blev fanget en ynglehun med tysk ring i en redekasse i Søndre Feldborg Plantage i Midtjylland. Den tyske perleugle viste sig at være ringmærket som unge i et skovområde nær Rendsborg i Slesvig Holsten i juli 2012.

Den Bornholmske bestand derimod forventes at være af skandinavisk oprindelse. Dog er der endnu ikke fanget en ynglefugl på Bornholm med en ring fra et skandinavisk land, der kan påvise denne teori.

Antal par i Danmark: 1-7
Længde: 26 cm
Vingefang: 52-58 cm
Vægt: Han 130 gr.
Vægt: Hun 165 gr.
Kuldstørrelse: 4-6 (variation 3-7)
Biotop: Nåle- og blandingsskov
Føde: Markmus, mus, spidsmus, spurvefugle

Udbredelseskort AtlasI
1971-1974

Udbredelseskort AtlasII
1993-1996

Udbredelseskort AtlasIII
2014-2017