Køns- og alderbestemmelse af voksne og udfløjne unger, samt redeunger

Taylor, I. 1993: Age and sex determination of Barn Owls Tyto alba alba. - Ringing & Migration 14, 94-102

Ifølge Taylor's undersøgelse er der ingen målbare forskelle på hunner og hanner hvad angår vægten på vinge-, hale-, tars- og klolængde.
Ynglefuglene og de nylig udfløjne (og fuldfjerede) unger kan bedst kønsbestemmes ved hjælp af karakteristiska i fjerdragten. Nemlig forekomsten af pletter på undersiden. Hos ynglefuglene har hunnen rugeplet. Den fremkommer, når hun fælder fjerene på bugen inden rugningen begynder.
Ligeledes viser han hvordan man kan bestemme alderen på redeungerne ved at måle vingelængden og alderen på ynglefuglene ved hjælp af håndsvingsfjerenes fældningsmønster.

Oversat til dansk af Lars Ulrich Rasmussen

Kønsbestemmelse af voksne slørugler og nylig udfløjne unger

Fig 1: Variationen i forekomsten af pletter på undersiden. I tabellen beskrives de 5 typer af ”pletning” af undersiderne hos Slørugle. (♀ - %) = den %-vise fordeling af hunner på typerne og (♂-%) = den 5-vise fordelingen af hanner.

Fig. 2: Kønsbestemmelse ud fra sløruglens ansigt


Området lige bagved ansigtskransen er ”buff” farvet hos ca 98% af hunnerne, men mangler hos alle hanner.

Aldersbestemmelse af voksne slørugler og unger

Fig. 3: Bestemmelse af ungens alder


Fjerenes vækst hos de fleste fugle forløber fra en vis alder liniært, altså efter en ret linie. Ifølge Taylor forløber væksten i vingelængden hos de enkelte slørugleunge uafhængigt af kuldstørrelse og variationen i fødemængden efter at ungerne er blevet 20 dage.

Fig. 4: Aldersbestemmelse af de voksne slørugler ved hjælp af svingfjersfældning
Undersøgelse af vingefjersfældning. A: Første år fra udflyvning til maj året efter. Alle håndsvingsfjerene er ens hvidlige. B: Andet år fra slutningen af september og til maj. H6 tydeligt renere og mere hvid end resten. C: tredje år eller ældre fra slutningen af september og til maj. Adskellige fjer, sædvanligvis 3-5 stk fremstår mere rene end resten. De forekommer spredt i vingen.